Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 85. rocznica powołania Policji, 2004
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Ważna rocznica dla stróżów prawa - 85. rocznica powstania Policji upamiętniona na srebrnej monecie kolekcjonerskiej.

Wyprzedaż - ostatnie sztuki z patyną - cena emisyjna.

Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Stop:
925/1000 Ag
Stempel:
lustrzany z tampodrukiem
Średnica:
32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
61.000 szt.
Cena emisyjna NBP:
53 zł
Data emisji monet:
21.07.2004 r.

Wyprzedaż - ostatnie sztuki z patyną - cena emisyjna.

Policjanci
- stróże prawa, którzy na co dzień podczas trudnej i odpowiedzialnej służby narażają swoje życie i zdrowie.

Rocznicę ich święta upamiętniono na srebrnej monecie kolekcjonerskiej.


Policja - umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia.

Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze. Policja jest fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa, jednak czasami bywa również skutecznym narzędziem w rękach władzy, stosowanym do narzucania społeczeństwu swej woli i tłumienia protestów. Utrzymywanie policji może być zastrzeżone wyłącznie dla państwa, jak obecnie w Polsce, może jednak należeć również do jednostek samorządu terytorialnego, jak w Wielkiej Brytanii i w USA.

Dane statystyczne dotyczące Policji
W Polsce policja liczy około 100 tysięcy osób, z czego 58 % służy (funkcjonariusze) i pracuje (pracownicy cywilni) w pionie prewencji, 34 % w kryminalnym, a pozostałe 8 % w działach pomocniczych. Wiekowo wśród polskich funkcjonariuszy przeważa grupa 30-40-latków (44 %), dalej plasują się 40-50-latkowie (25 %) i 25-30-latkowie (21 %), policjanci w wieku poniżej 25 i powyżej 50 lat stanowią 5 % stanu. Większość policjantów ma wykształcenie średnie (72 %), wyższe ma 27 %, a podstawowe i zawodowe jedynie 1 %.

Organizacja Policji
Policja składa się z następujących służb: * kryminalnej, * prewencyjnej (w tym oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych), * wspomagającej. Ponadto w ramach struktur policyjnych funkcjonuje: * lotnictwo Policji, * służba śledcza, * wydziały do spraw z walką z przestępczością gospodarczą, * Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjne (w Legionowie, Pile, Katowicach, Słupsku) i ośrodki szkolenia (m. in. w Sieradzu).

Zadania Policji:
* ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra,
* ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach,
* wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń,
* działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także przeciwko wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami,
* kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną,
* zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danym Systemu Informacyjnego Schengen SIS, DNA,
* współpraca z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów,
* nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

Uprawnienia Policji
W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Wykonując wymienione czynności policjanci mają prawo do:
* legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
* zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
* zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego,
* zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia,
* pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
* przeszukiwania osób i pomieszczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,
* dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
* obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku,
* kontrolowanie rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu,
* żądania pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, oraz zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
źródło: NBP / Mennica Polska / Wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!