Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1 $, Wielcy wodzowie - Hannibal Barkas (247-183 p.n.e.), 2012
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Hannibal Barkas - dowódca wojsk antycznej Kartaginy - uwieczniony na srebrnej monecie z ciekawej kolekcji "Wielcy wodzowie".

Seria: "Wielcy wodzowie"
"Great military leaders" series


Emitent
:
Niue Island
Prawny środek płatniczy: w Nowej Zelandii
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 1 dolar (1 dollar)
Srebro: Ag 925/1000
Zdobienie: dwie cyrkonie, wybłyszczenie

Stempel: lustrzany (proof)
Średnica: 38,61 mm
Waga
: 
28,28 g
Wielkość emisji: 5.000 szt. !
Data emisji
monety: 16.01.2012 r.
Projektant monety: Sebastian Mikołajczak
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej

Hannibal Barkas (247 p.n.e. - 183 p.n.e.) - niskonakładowa moneta z ciekawej kolekcji "Wielcy wodzowie".

Emitowana w ramach programu międzynarodowego seria dokumentuje czasy wielkich wodzów, których czyny i triumfy przeszły do historii.

Hannibal Barkas

Już od dawien dawna odwaga, waleczność, heroizm i charyzma nie tylko wzbudzała ludzki podziw i szacunek, lecz także posłuszeństwo, a nawet strach. Zwłaszcza, gdy cechom tym towarzyszył niezwykły talent strategiczny i taktyczny wraz z surowością, władczością i despotyzmem.

Lecz gdyby Czyngis-Chan, Aleksander Macedoński, czy Tamerlan nie posiadali takich cech, zapewne nigdy nie usłyszelibyśmy o nich, jak o Wielkich Wodzach. Co więcej, nie usłyszelibyśmy o ich niezwykłym wpływie na rozwój i postęp cywilizacyjny krajów, którymi władali.

By przypomnieć czasy wielkich wodzów, których czyny i triumfy przeszły do historii oraz by wyjść naprzeciw oczekiwaniom kolekcjonerów, Mennica Polska rozpoczęła serię srebrnych monet "Wielcy Wodzowie" w ramach programu międzynarodowego.


Monety z tej serii dedykowane
będą wielkim wodzom, którzy zapisali się na kartach historii, takim jak:

Hannibal Barkas żył w latach 247 - 183 p.n.e., był dowódcą wojsk antycznej Kartaginy w trakcie drugiej wojny punickiej. Do historii przeszedł jako jeden z największych strategów czasów starożytnych.

Moneta „Hannibal Barkas” została wybita na krążkach monetarnych Ag 925 stemplem lustrzanym,  w niskim nakładzie - do 5 000 szt.

Awers:
U góry monety, na tle tarczy kartagińskiej portret Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. Pod nim rok emisji monety (2012). W centralnej części nominał: 1 Dollar (1 Dolar). Po bokach wizerunki słoni bojowych, które Hannibal wykorzystywał w swoich wyprawach wojennych. Na ich głowach metalowe pancerze ochronne, które przyozdobiono cyrkoniami w kształcie łezek. Pod słoniami - znak menniczy (m/w) oraz próba monetarna (Ag 925).

Rewers:
W centralnej części monety wizerunki wojowników na słoniach bojowych na tle linii grzbietowej Alp, przez które Hannibal przeprowadził swoją armię do Italii. Poniżej rok urodzenia i śmierci wodza „247-183 BC” (p.n.e.). U góry wizerunek Hannibala zaczerpnięty z monety wybitej w jego czasach. Po bokach napisy: po lewej „HANNIBAL”, po prawej „BARKAS”.

Cytaty o Hannibalu


Hannibal Barkas
był jednym z największych strategów czasów starożytnych.

Wojska kartagińskie przejął w roku 221 p.n.e. po śmierci wielkiego wodza Hazdrubala. Jego celem było poszerzenie posiadłości Kartaginy.

W 218 p.n.e. zajął sprzymierzone z Rzymem miasto-państwo Sagunto położone na płw. Iberyjskim, czym zapoczątkował wybuch drugiej wojny punickiej (218-201 p.n.e.).

Po kapitulacji Sagunto Rzym wystosował do Kartaginy poselstwo z żądaniem wydania Hannibala jako podżegacza wojennego. Jak można się domyśleć, powróciło z pustymi rękami.

Wojna Kartaginy z Rzymem stała się faktem. Hannibal wyruszył na płw. Apeniński ze swoją armią oraz słoniami bojowymi, które wzbudzały ogromny strach wśród Rzymian. Przedostał się przez Pireneje, południową Galię i Alpy.

Do pierwszego starcia z Rzymianami doszło nad rzeką Ticinus, które - tak jak i następna bitwa nad rzeką Trebią - przyniosło Hannibalowi zwycięstwo, otwierające drogę do środkowej Italii.

Najsłynniejszą porażką Rzymian w starciu z dzielnym wodzem była bitwa pod Kannami w 216 r. p.n.e.. Po tej serii zwycięstw Rzymianie ukuli powiedzenie: "Hannibal ante portas", co oznacza "Hannibal u bram", które do tej pory jest używane jako ostrzeżenie przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.

Ostatecznie druga wojna punicka zakończyła się podpisaniem pokoju w 201 r. p.n.e. po klęsce wojsk Hannibala pod Zamą. Kartagina musiała zrzec się wszystkich swych posiadłości w Europie i zapłacić gigantyczną kontrybucję.

*****

Hanibal Barkas, 1 Dollar,
series: Great Commanders

“Hannibal Barkas” is an eight coin in the „Great Commanders” series. The Mint of Poland has decided to depict the greatest and the most heroic and charismatic commanders on collector coins. 

This international series already includes the coins produced by the Mint of Poland: “Napoleon Bonaparte”, “Mikhail Kutuzov”, ”Alexander the Great”, “Sitting Bull” as well as the coins manufactured by the Kazakhstan Mint: “Chingiz Khan”, “Attila the Hun” and “Tomyris”.


Hannibal Barkas
lived between 247 - 183 BC. He was a commander of the army of Carthage during the Second Punic War. Took his place in history as one of the greatest strategists of ancient times.

The coin „Hannibal Barkas” was struck on blanks of Ag 925, in a low mintage – up to 5,000 pieces, in proof quality.

Obverse:
At the top of the coin, in front of the Carthaginian buckler - the effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II. In the centre - the face value: 1 Dollar. On both sides - images of war elephants, that Hannibal was using during his military expeditions. On their heads - protective armors, which are decorated with zircons in the shape of teardrops. Under the elephants - the mint’s mark (m/w) and the alloy (Ag 925).

Reverse:
In the central part of the coin - the images of warriors astride elephants. In the background – the line of the Alps, through Hannibal conducted his army to Italy. Below - the years of life of the commander “247-183 BC”. At the top - an effigy of Hannibal Barkas, taken from an ancient coin. The inscriptions: on the left “HANNIBAL”, on the right: “BARKAS”.

Designer: Sebastian Mikołajczak

Hannibal Barkas was one of the greatest strategists of ancient times. He took over command of the Carthaginian army in 221 BC, after the death of the outstanding commander in chief Hasdrubal. His goal was to expand the territory of Carthage. In 218 BC he conquered the allied with Rome city-state Sagunto located on the Iberian Peninsula, by which he started the outbreak of the Second Punic War (218-201 BC).

After the capitulation of Sagunto, Rome sent a group of envoys to Carthage with the message requesting the release of Hannibal as a warmonger. As one might guess, they returned empty-handed.

The Carthaginian war with Rome became a reality. Hannibal set off to the Apennine Peninsula with his army and war elephants which were arousing tremendous fear among the Romans. He crossed the Pyrenees, southern Gaul and the Alps.

The first clash with the Romans took place on the bank of the Ticino River, which as well as the next battle on the bank of the Trebbia River, was led by Hannibal to victory, opening the way to the middle Italy.

The most famous defeat of the Romans in the clash against the brave commander in chief was the Battle of Cannae in 216 BC. After that series of the victories the Romans coined the phrase: "Hannibal ante portas," meaning "Hannibal at the gates", which so far is used as a warning against a coming danger.

Eventually the Second Punic War ended with signing a peace treaty in 201 BC after the defeat of Hannibal’s army at Zama. Carthage had to renounce all its territories in Europe and pay an enormous contribution.

previous next contents

Valid HTML 4.0!